Kritériá prijímacieho konania Výsledky Prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

Prijímacieho konanie

Kritériá prijímacieho konania

 

             Kriteria_prijimacieho_konania_pre_skolsky_rok_2021-2022.pdf           

 

 

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64  Bratislava

 

https://stav-geo.edupage.org                          riaditelstvo@stav-geo.edu.sk

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

 

 

pre študijné odbory :

 

3650 M              staviteľstvo

3692 M              geodézia, kartografia a kataster

 

Počet rokov štúdia :                                4

Počet prijímaných žiakov :                    odbor staviteľstvo – 70 žiakov

                                                                       odbor geodézia, kartografia a kataster - 15 žiakov

Počet tried :                                                3

Predmety na prijímacie skúšky :         slovenský jazyk a literatúra, matematika

 

Dátum doručenia prihlášok:                 1. kolo:               16. apríl 2021

                                                                        2. kolo:              v zmysle pokynov MŠVVaŠ

 

Dátum konania prijímacích skúšok:   1. termín          3. mája 2021, prípadne podľa potreby aj  4. mája 2021
                                                                       2. termín          10. mája 2021, prípadne podľa potreby aj  11. mája 2021

                                                                       - na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy,  výskumu a športu SR z 4. 1. 2021

 

Dátum zverejnenia rozhodnutia o prijatí/ neprijatí:

 

                                                                          1. kolo:               20. máj 2021

                                                                          2. kolo:              v zmysle pokynov MŠVVaŠ

 

 

Dátum doručenia záväzného potvrdenia na strednú  školu:                        25. máj 2021

 

 

Podmienky prijatia

 

 1. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok
  z klasifikácie z 1. polroka 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

  z
  2 povinných predmetov – body sa pridelia za každú známku samostatne podľa
                                                       nasledovného vzorca  počet bodov = 5.(4 – x) . (4 – x),
                                                          kde   x  je známka:


                                                        - slovenský jazyk a literatúra,
                                                        - matematika,
                                                        - alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú
                                                         školu, v ktorej sa  výchova a vzdelávanie  uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej   enšiny
                                                       
 2. Ak žiak dosiahol v 1. polroku 8. ročníka a na konci 7. ročníka  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
   
 3. Za prijímacie skúšky je možné získať body nasledovne
 • slovenský jazyk a literatúra   -  maximálne  25 bodov
 • matematika  -  maximálne  25 bodov

 

 1. Do celkového súčtu budú uchádzačovi pridelené body za každé kritérium nasledovne:
  -  za účasť na predmetových olympiádach, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 
     mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde
     zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG
     alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde                                           10 bodov,
  -  za účasť v športových súťažiach                                                             10 bodov,
  -  za umelecký výkon                                                                                      10 bodov,
  -  za celonárodné a medzinárodné umiestnenia                                    10 bodov.

   

 

 1. Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať podľa Kritérií prijímacieho konania  je 280 bodov.

   
 2. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude
  prednostne prijatý uchádzač, ktorý  má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
  Rovnako bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za bod č. 3.

   
 3. V prípade zníženej známky zo správania bude žiakovi za každú zníženú známku na konci  7. ročníka a na polročnom výpise 8. a 9. ročníka
                                              znížený počet bodov  o 3 body

   
 4. Na základe sčítania počtu bodov uvedených v bode  1.,  2., 3.  a 4  bude stanovené poradie uchádzačov na štúdium. Na štúdium bude prijatých :

 

   • prvých sedemdesiat uchádzačov prihlásených na odbor  3650 M staviteľstvo,    
     
   • prvých pätnásť uchádzačov prihlásených na  odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster

 

 1. Rozlišovacie kritériá

  V prípade rovnosti bodov bude škola pri určení poradia žiaka brať do úvahy:

                 a. známka z matematiky v 1. polroku 9. ročníka
                 b. známka zo slovenského jazyka a literatúry v 1. polroku 9. ročníka
                 c. známka z matematiky v 1. polroku 8. ročníka
                 d. známka zo slovenského jazyka a literatúry v 1. polroku 8. ročníka

   
 2. Tieto kritériá platia pre 1.  aj  2. kolo prijímacích skúšok.

 

V Bratislave  19. februára 2021

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                          Ing. Karol Ďungel

                                                                                                                                riaditeľ školy

 

 

 

 

PARTNERI