Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
adaptácie a rekonštrukcie stavieb ADR
administratíva a korešpondencia ADK
aktualizácia geodetických informácií AGI
anglický jazyk ANJ
aplikovaná mechanika AME
aplikovaná mechanika I AME I
aplikovaná mechanika II AME II
architektonická tvorba ART
architektúra ARC
architektúra a interiérový dizajn AID
automatizácia zobrazovacích prác AZP
automatizácia zobrazovacích prác II AZPII
betónové konštrukcie BEK
cvičenia z architektúry CZA
cvičenia z matematiky CME
dejepis DEJ
deskriptívna geometria DEG
diaľkový prieskum Zeme PZD
drevené a kovové konštrukcie DKK
ekonomika EKO
etická výchova ETV
exkurzia EXK
fotogrametria FOT
fyzika FYZ
geodetické výpočty GEV
geodézia GED
geografia GEG
geografické informačné systémy GIS
geoinformatika GIF
informatika a výpočtová technika IVT
kartografia KAR
konštrukčné cvičenia KOC
konverzácia z anglického jazyka v odbore KAX
krúžok
manažment MNZ
manažment a marketing MMR
mapovanie MAP
matematika MAT
modelovanie 3D MD3
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
počítačová grafika POG
podnikový manažment a marketing PMK
pozemkové právo PZW
pozemné staviteľstvo PST
praktická časť odbornej zložky PČOZ g
prax PXA
prax v odbore PXO
príprava stavieb PIB
skúšanie stavebných hmôt SKU
skúšky stavebných materiálov a hmôt SSB
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
statika a navrhovanie konštrukcií SNQ
stavebná mechanika SME
stavebné materiály STL
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THF
učebná prax UPX
výpočtová technika v odbore VTO

© aScAgenda 2022.0.1320 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

PARTNERI