ZÁSADY PRE TVORBU

Projekty pre PČ MS

         Zasady_na_tvorbu_vlastnych_projektov_pre_PČMS.pdf          

 

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35 , Bratislava

  Zásady na tvorbu vlastných projektov pre praktickú časť maturitnej skúšky

                V nadväznosti na  § 8  odst. 7 písm b) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na strednej škole  vydáva riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej  nasledovné zásady pre zadávanie, spracovanie, odovzdávanie a obhajobu vlastných projektov v rámci praktickej  časti maturitnej skúšky.

  1 Zadávanie projektov a prihlasovanie

 1.1 Témy projektov schvaľuje riaditeľ školy po predchádzajúcom prerokovaní v predmetových komisiách v termíne do 15. októbra príslušného školského roka.

 1.2 Návrh témy môžu podať učitelia školy, žiaci školy alebo zástupcovia praxe. Obsah navrhovanej témy  musí nadväzovať na odborné predmety vyučované v rámci jednotlivých odborov vyučovaných na škole.

 1.3 Pokiaľ je navrhovateľom témy učiteľ odborných predmetov, automaticky sa stáva konzultantom danej témy. V ostatných prípadoch určuje konzultanta riaditeľ školy.

 1.4 Schválené témy budú zverejnené na viditeľnom mieste a žiaci štvrtých ročníkov sa môžu o ne uchádzať písomnou prihláškou.  Na jednu vypísanú tému sa môže prihlásiť aj viac žiakov, každý z nich  však tému  spracováva samostatne. 

 1.5 Prihlášku na obhajobu vlastného projektu musí žiak podať písomnou formou v termíne najneskôr do 30. októbra príslušného školského roka, u triedneho učiteľa, ktorý urobí sumár prihlášok a odovzdá ho aj s prihláškami na sekretariáte školy.

 1.6 Od prihlášky na obhajobu vlastného projektu môže žiak odstúpiť bez uvedenia dôvodu na základe písomnej žiadosti najneskôr do 30. novembra príslušného školského roka.  V tomto prípade  žiak vykoná praktickú časť maturitnej skúšky formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

 1.7 Po 30. novembri nie je možné od prihlášky odstúpiť.  Výnimkou môžu byť len dlhodobé zdravotné problémy  alebo iné závažné skutočnosti, ktoré žiakovi neumožnili projekt dokončiť.  V tomto prípade o odstúpení od vlastného projektu rozhoduje riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti žiaka.

  2 Spracovanie projektu

 2.1  Žiak spracováva projekt priebežne v období od novembra do apríla príslušného školského roka. Počas jeho spracovania  predloží minimálne 3x čiastkové výsledky    na posúdenie svojmu konzultantovi.   O konzultácii sa vyhotoví stručný záznam. 

 2.2 Výsledkom spracovania vlastného projektu je písomná časť vyhotovená v dvoch exemplároch, zviazaná v hrebeňovej väzbe.  Podľa témy projektu je písomná časť doplnená o grafické výstupy, modely alebo počítačové aplikácie.

 2.3 Na tvorbu projektu škola neprispieva žiadnymi finančnými prostriedkami. Vypracovaný a odovzdaný projekt je majetkom školy. Autorské práva spracovateľa projektu ostávajú zachované.

  3 Odovzdanie  projektu

 3.1 Termín odovzdania projektu a jeho príloh je do 31. marca príslušného školského roka.

 3.2 Žiak projekt odovzdáva na sekretariáte školy. Projekt a jeho prílohy preberá tajomníčka školy, ktorá vyhotoví preberací protokol. Preberací protokol obsahuje zoznam príloh projektu, dátum prevzatia vlastného projektu a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho. Protokol tajomníčka zaeviduje v knihe došlej pošty a spolu s projektom odstúpi riaditeľovi školy. 

 3.3 Riaditeľ školy  prekontroluje formálnu stránku doručených projektov a odstúpi ich na posúdenie a ohodnotenie zadávateľom témy a  členom maturitnej komisie pre odborné predmety.

  4 Obhajoba projektu

 4.1 Obhajoba vlastného projektu sa vykonáva pred maturitnou komisiou, ktorá môže byť podľa rozhodnutia riaditeľa školy  a následného súhlasu predsedu školskej maturitnej komisie doplnená o ďalších členov a prísediacich.  Zadávateľ témy je vždy členom hodnotiacej komisie.

 4.2 Termín obhajoby projektov stanovuje riaditeľ školy.

 4.3 Žiak, ktorý vlastný projekt neodovzdal,  nedokončil,  nesplnil zadanie alebo nezvládol obhajobu je hodnotený z praktickej časti maturitnej skúšky známkou nedostatočný. PČOZ MS môže vykonať  v termíne  opravnej maturitnej skúšky, ale bude preradený do formy a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy.     

 5 Prechodné ustanovenia

  5.1 Smernica  Zásady na tvorbu vlastných projektov pre praktickú časť maturitnej skúšky je pre študijný odbor  3692 M  geodézia, kartografia a kataster  platná  v plnom rozsahu.

 5.2 Smernica  Zásady na tvorbu vlastných projektov pre praktickú časť maturitnej skúšky bude pre študijný odbor  3650 M  staviteľstvo je  platná obmedzene. Počet žiakov, stanovený riaditeľom školy v školskom roku 2017/2018, je maximálne 60 % žiakov príslušného študijného odboru, s prihliadnutím na personálne a prevádzkové možnosti školy.  V prípade, že počet prihlásených žiakov bude vyšší  ako stanovený limit, budú pri výbere uprednostnení žiaci s lepším priemerným prospechom z odborných predmetov. Z obhajoby budú vylúčení tí žiaci, ktorí do 15 decembra  nesplnia podmienky vyplývajúce z časového harmonogramu a nebudú mať odovzdané zadania a ročníkové projekty z odborných predmetov. Títo žiaci budú maturovať formou a), v riadnom termíne praktickej maturitnej skúšky z odborných predmetov.

 

Zásady sú účinné od 01. 10. 2017

 

                                                                                                        Ing. Karol Ďungel

                                                                                                              riaditeľ školy

PARTNERI